Obre menu

Tel. 620 756 015

info@aulapsigma.cat

Formació

Inici / Formació / Tallers

Tallers

L’equip d’Aula Psigma pensem que la formació és un dels aspectes més importants a tenir en compte pel bon desenvolupament personal i professional de les persones. És per aquest motiu que, conjuntament amb els professionals de Psigma, hem dissenyat una sèrie de xerrades i tallers, dirigits a un ampli ventall de població i a preus molt raonables.

Mitjançant les xerrades pretenem oferir un servei de divulgació de temes relacionats amb la psicologia, la nutrició, la fisioteràpia, la medicina... que ens ajudin a tots a adquirir eines i estratègies bàsiques per al nostre bon desenvolupament.

Amb els tallers pretenem, de manera pràctica i amena, facilitar aprenentatges específics sobre temes molt variats. Us oferim una formació curta, concreta i dinàmica. Consulteu la web o la nostra cartellera per informar-vos dels que periòdicament realitzem.

Individualment o en grup reduït, nens i adolescents poden millorar les seves habilitats acadèmiques i socials participant activament en els nostres tallers psicopedagògics.

Finalment, organitzem cursos dirigits a professionals i a la població en general, amb major nombre de sessions respecte els tallers, que permeten abordar amb major profunditat els temes específics que interessen, partint sempre d’una metodologia participativa.

Cal reservar plaça enviant un email a info@aulapsigma.cat i anotant el titol i la data del taller.

A continuació us fem un resum dels propers tallers.


Aquest trimestre no hi ha tallers programats

Altres tallers sota demanda

Taller d’estratègies d’aprenentatge i tècniques d’estudi

Objectiu: dotar els assistents d’estratègies que els permetin millorar i perfeccionar les tècniques d’aprenentatge i estudi.

Treballarem:

 • Organització, planificació de les tasques i del temps d’estudi
 • Estratègies d’aprenentatge per “aprendre a aprendre”
 • Millora de l’atenció, concentració, memòria, raonament lògic...
 • Autoavaluació
 • Automotivació
 • Tècniques de memorització i recuperació de la informació
 • Recuperació d’aprenentatges que no han estat ben assolits: lectoescriptura, ortografia, raonament matemàtic...

Durada: 10 sessions (dates a escollir en funció preferències interessats) de 60 minuts.

Preu: 150 € (curs complet)

Dirigit a: nens, adolescents i adults que per diferents causes tinguin dificultats per assolir el nivell de rendiment esperat.

Taller de raonament lògic i matemàtic

Objectiu: desenvolupar la capacitat de raonament i afavorir l’actitud de paciència i perseverança a l’hora de resoldre qüestions.
Treballarem:

 • L’anàlisi i la comprensió d’informació oral, escrita i/o visual
 • La flexibilitat cognitiva: capacitat de generar alternatives de resposta davant una mateixa situació
 • Les tècniques de resolució de problemes matemàtics
 • Les seriacions numèriques i temporals
 • Els criteris de classificació i ordenació
 • El raonament visoespacial
 • L’atenció selectiva

Durada: 10 sessions (dates a escollir en funció preferències interessats) de 60 minuts

Preu: 150€ (curs complet)

Dirigit a: nens, adolescents i adults que per diferents causes tenen dificultats a l’hora de resoldre situacions en què hi ha un problema que no es pot resoldre utilitzant un procediment mecànic i prèviament après.

Taller d’expressió oral

Objectiu: millorar la capacitat de les persones a l’hora d’emetre discursos orals.
Treballarem:

 • L’augment del vocabulari
 • Els nexes d’unió entre les paraules
 • L’estructura de les oracions de més simples a més complexes
 • La reflexió abans d’emetre el missatge que es vol comunicar
 • Ordenació de la informació i evocar-la
 • L’expressió espontània i de conversa en diferents situacions
 • L’adequació del to de veu i del llenguatge no verbal

Durada: 10 sessions (dates a escollir en funció preferències interessats) de 60 minuts

Preu: 150€ (curs complet)

Dirigit a: nens, adolescents i adults que per diferents causes tenen dificultat per expressar oralment de manera ordenada les idees.

Taller d’expressió escrita

Objectiu: millorar la capacitat de les persones a l’hora d’expressar-se a nivell escrit.

Treballarem:

 • L’augment del vocabulari
 • Els nexes d’unió entre les paraules
 • L’estructura de les oracions i els textos
 • Els signes de puntuació
 • La tipologia textual (narració, descripció...)
 • L’ortografia natural i arbitrària

Durada: 10 sessions (dates a escollir en funció preferències interessats) de 60 minuts

Preu: 150€ (curs complet)

Dirigit a: nens, adolescents i adults que per diferents causes tenen dificultat en l’expressió escrita de manera ordenada i clara.

Taller d’ortografia

Objectiu: revisar, establir i consolidar algunes de les normes ortogràfiques bàsiques del català per tal de reduir les faltes d’ortografia.

Treballarem:

 • L’ortografia natural
 • L’ortografia arbitrària
 • Els signes de puntuació
 • L’accentuació
 • Els apòstrofs
 • Els plurals
 • Separació de síl·labes i dígrafs
 • Normes sobre lletres: a/e, b/p; s/ss; ç/c; b/v; r/rr...

Durada: 10 sessions (dates a escollir en funció preferències interessats) de 60 minuts

Preu: 150€ (curs complet)

Dirigit a: nens, adolescents i adults que per diferents causes tenen dificultat a l’hora d’escriure correctament.

Taller de suport a la lectoescriptura

Objectiu: ajudar a desenvolupar les capacitats per adquirir unes bases lectoescriptores adequades.

Treballarem:

 • Orientació espaial, direccionalitat
 • Coordinació ull-mà,
 • Discriminació visual i auditiva
 • Memòria visual i auditiva
 • Orientació temporal
 • Vocabulari
 • Consciència fonològica
 • Expressió oral

Durada: 10 sessions (dates a escollir en funció preferències interessats) de 60 minuts

Preu: 150€ (curs complet)

Dirigit a: nens d’Educació Infantil P5 i primer curs de Cicle Inicial

Taller d’habilitats socials i comunicació

Objectiu: afavorir l’adaptació de les persones que tenen dificultats de relació fomentant el bon desenvolupament emocional i personal. Es treballaran estratègies que els permetin ser més assertius davant de problemes amb altres companys, professors, pares i per adequar el llenguatge verbal i no verbal als diferents contextos comunicatius.

Treballarem:

 • L’assertivitat
 • L’empatia
 • La comunicació no verbal
 • El reconeixement i la gestió de les emocions
 • La regulació de la conducta
 • La gestió dels conflictes i les crítiques
 • Tècniques de control d’ansietat

Durada: 10 sessions (dates a escollir en funció preferències interessats) de 60 minuts

Preu: 150€ (curs complet)

Dirigit a: nens, adolescents i adults que per diferents causes tenen dificultat a l’hora de relacionar-se de manera eficaç amb l’entorn.

Taller d’estimulació neurocognitiva

Objectiu: potenciar les habilitats cognitives bàsiques: memòria, atenció i raonament.

Treballarem:

 • La memòria visual, auditiva i cinestèsica
 • El raonament verbal, lògic, espaial
 • L’atenció selectiva i sostinguda...
 • La percepció visual, auditiva i tàctil
 • Les funcions executives i la coordinació

Durada: 10 sessions (dates a escollir) de 60 minuts

Preu: 150€ (curs complet)

Dirigit a: nens, adolescents i adults que per diferents motius vulguin optimitzar els recursos cognitius.

Taller de lectura, velocitat i comprensió lectora

Objectiu: afiançar, automatitzar i millorar la mecànica lectora i aconseguir la fluïdesa necessària per aconseguir construir, adequadament, els coneixements bàsics.

Treballarem:

 • Reducció de fixacions
 • Ampliació del camp visual
 • L’exploració prèvia del text i prelectura
 • Revisió de la comprensió del contingut de diferent tipologia textual.

Durada: 10 sessions (dates a escollir en funció preferències interessats) de 60 minuts

Preu: 150€ (curs complet)

Dirigit a: nens d’Educació Primària

Taller d’estimulació de la parla i del llenguatge

Objectiu: estimular el llenguatge verbal i no verbal per prevenir i/o detectar dificultats articulatòries i potenciar l’ús funcional del llenguatge a les diverses situacions: demandes, salutacions, respostes, explicar vivències...

Treballarem:

 • Exercicis i jocs de buf.
 • Jocs de sons i sorolls: discriminació auditiva per aprendre a diferenciar sons, onomatopeies, consciència fonològica, treballem i reforcem els punts articulatoris que presenten més dificultat
 • Potenciar la intenció comunicativa, els aspectes pragmàtics i funcionals del llenguatge.
 • Exercicis rítmics i de seqüenciació.

Durada: 10 sessions (dates a escollir en funció preferències interessats) de 60 minuts

Preu: 150€ (curs complet)

Dirigit a: nens d’Educació Infantil